WORMER -De gemeente Wormerland houdt op woensdag 4 maart van 19.00 tot 21.00 uur een bewonersavond in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 in Wormer. Centraal staat het voorgenomen nieuwbouwplan voor de realisatie van 12 appartementen op de locatie aan de Lepelbladstraat 3-5 in Wormer.


Tijdens deze bewonersavond kunnen omwonenden meer te weten komen over het project en de procedure.

De gemeente Wormerland heeft in haar collegeprogramma aangegeven de woningvoorraad te willen uitbreiden. Om het huidige woningtekort terug te dringen, zet de gemeente onder meer in op binnenstedelijke bouw- en herontwikkelingslocaties waar woningbouw mogelijk is. Daarbij wordt onder meer gedacht aan de transformatie van bestaande gebouwen, zoals leegstaande winkelpanden.
Op de plek waar de appartementen moeten komen, staat nu een voormalig winkelpand dat in matige staat verkeert. Wethouder Rob Berkhout noemt het nieuwbouwplan voor 12 appartementen “een mooi plan, dat goed aansluit bij de woningbehoefte vlakbij het dorpscentrum.”

Op dit moment staat het bestemmingsplan op de locatie Lepelbladstraat 3-5 detailhandel toe, maar geen woningen. Om de nieuwbouw van appartementen mogelijk te maken, is een omgevingsvergunning aangevraagd. Het college is bevoegd om omgevingsvergunningen te verlenen. Aangezien voor deze ontwikkeling moet worden afgeweken van het bestemmingsplan is ook een verklaring van geen bedenken (een instemming) van de gemeenteraad vereist.

Procedure
Op 11 februari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de ontwerpomgevingsvergunning te verlenen.
Op 17 maart 2020 zal aan de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen worden gevraagd. Indien de gemeenteraad deze afgeeft, zal de ontwerpomgevingsvergunning gezamenlijk met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage worden gelegd. Een ieder kan dan gedurende een periode van 6 weken een zienswijze indienen tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunning als tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.