WORMER - De gemeente Wormerland heeft twee sportformateurs aangesteld, Emma Poelman en Rianne Schenk. Emma en Rianne ondersteunen de gemeente bij het opstellen van een Lokaal Sportakkoord. Het doel van dit Sportakkoord is om te komen tot meer samenwerking van inwoners, sport- en welzijnsorganisaties en ondernemers, zodat er voor de inwoners van Wormerland een meer op maat gemaakt maar ook breder aanbod van sport en bewegen komt.


Door sport en bewegen wil de gemeente dat de inwoners, meer in hun kracht worden gezet, (meer) betrokken worden of blijven bij de samenleving en (met nog meer plezier) actief kunnen worden. Het Lokaal Sportakkoord moet zorgen voor meer gezondheid en leefplezier binnen de gemeentegrenzen.

Ondersteuning Team Sportservice
Emma en Rianne werken de komende maanden nauw samen met buurtsportcoach Rosa Schouten. Namens Team Sportservice gaat Rosa Schouten als buurtsportcoach in Wormerland en Oostzaan aan de slag om enerzijds sportverenigingen te helpen en anderzijds meer (kwetsbare) inwoners met een afstand tot het reguliere aanbod, aan het bewegen te krijgen. Buurtsportcoach en de sportformateuren werken nauw samen bij het ophalen van alle wensen en behoeften van betrokken partijen én de uitwerking en uitvoering daarvan binnen het Sportakkoord. Het Rijk vindt het belangrijk dat gemeenten hierin tijd en geld in investeren en ondersteunt de gemeente met subsidie.

Aanvullend op het bestaande aanbod
Er gebeuren al heel veel mooie dingen in Wormerland op het gebied van sport & bewegen, waar met veel energie eeuwenoude sporten of juist nieuwe initiatieven worden aangeboden. Met het Lokaal Sportakkoord kan dat nog meer worden aangevuld en versterkt. Dit gebeurt juist door de verbinding met welzijn en ondernemers, vrijwilligers en professionals. Sport draagt bij aan de gezondheid, ontmoeting, levendigheid en is daarmee een belangrijk bindmiddel in de gemeente.

Wethouder Kees van Waaijen roept iedereen op een actieve bijdrage te leveren aan het Lokaal Sportakkoord: “We geloven enorm in de kracht van lokale samenwerking om doelen op het gebied van sport en bewegen te behalen. Niet alleen samenwerking tussen de sportformateurs en Team Sportservice, maar juist ook met sportclubs, organisaties buiten de sport én alle inwoners van Wormerland. Ik hoop van harte dat ook u daar ook een steentje aan wilt bijdragen.”

Planning
De oplevering van het Lokaal Sportakkoord bestaat grofweg uit 2 fasen: een fase van verzamelen van input en een fase van analyse, keuzes, verdieping en concrete oplossingen en maatregelen. Voor deze eerste fase ontvangen, sport-, zorg- en welzijnsorganisaties, ondernemers en onderwijs een uitnodiging om mee te denken over de invulling van het sportakkoord. Maar ook alle particuliere betrokkenen zijn van harte welkom om input te geven. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Waar liggen kansen? Wat verdient een impuls, als het gaat om sportaanbod voor specifieke doelgroepen? Waar ligt de gezamenlijke meerwaarde?

In de tweede fase worden de uitkomsten gezamenlijk uitgewerkt en vastgelegd in een actieplan: het Lokaal Sportakkoord. Ook hier is de betrokkenheid van alle partijen in de gemeente zeer belangrijk; zij bepalen zelf welke acties prioriteit hebben, welke samenwerkingen hiervoor nodig zijn, welk budget nodig is en wie welke rol speelt in de uitvoering ervan. Dit plan wordt in april ingediend, waarna het plan operationeel wordt en kan worden uitgevoerd.

Denk mee!
Op maandag 10 februari vindt in clubgebouw Trickelsoord (KV Groen Geel) de Start- en Inspiratiesessie Sportakkoord Wormerland plaats voor geïnteresseerden, bedrijven, sport-, zorg- en welzijnsverenigingen en organisaties uit Wormerland, inloop om 17.45 uur, start 18.00 uur (voor een kleine maaltijd wordt gezorgd). Aanmelden kan via: sportformateurwormerland@gmail.com.