WORMER - De gemeenteraad heeft op 20 december besloten € 300.000 beschikbaar te stellen om de locatie aan de Poelweg te ontwikkelen. Woensdag 21 december wordt gestart met het storten van zand. Op deze locatie wil gemeente Wormerland opvang realiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne en flexwoningen voor statushouders en spoedzoekers.


Tekort

In Nederland is een groot tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Iedere gemeente heeft de opdracht gekregen om naar mogelijke locaties te kijken om opvang te creëren. Wormerland wil deze opdracht combineren met huisvesting voor spoedzoekers en starters uit de eigen gemeente. De gemeente heeft daarom verschillende, mogelijke locaties onderzocht. Veel locaties waren te klein, te kort beschikbaar of in bezit van andere partijen. Alleen de locatie aan de Poelweg kan op korte termijn voldoende ruimte bieden om al deze doelgroepen op te vangen.

Voormalige stortplaats


De afgelopen periode is er contact geweest met provincie Noord-Holland en de omgevingsdienst om te onderzoeken of opvang hier gerealiseerd kan worden. De provincie heeft ontheffing verleend voor maximaal tien jaar, omdat de locatie de beschermde status Bijzonder Provinciaal Landschap heeft. Op de locatie Poelweg is in het verleden vuil gestort. Dit is met een deklaag afgedekt. De omgevingsdienst staat bewoning toe, zolang de deklaag die is aangebracht bij de sanering niet aangetast wordt. De tijdelijke woonunits worden daarom op stelconplaten geplaatst, zodat er niet geheid hoeft te worden voor de fundering. Het storten van zand vindt plaats vanaf 21 december, omdat de bodem moet inklinken.

Gesprek met bewoners


Vorige week heeft de gemeente met omwonenden van de Poelweg gesproken. Er waren veel vragen over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Bijvoorbeeld over de omvang van de opvang en begeleiding van de mensen. De gemeente wil de locatie in 2 fasen ontwikkelen. Er wordt gestart met woonunits voor Oekraïners. In het najaar volgt de ontwikkeling van de locatie voor spoedzoekers (mensen die bijvoorbeeld vanwege een scheiding op zoek zijn naar zelfstandige woonruimte), starters en statushouders.

Procedure

In januari start de gemeente de procedure die het daadwerkelijk plaatsen van de woonunits voor de vluchtelingen uit Oekraïne mogelijk maakt. Tijdens deze procedure is er ruimte voor inspraak door omwonenden. Zij worden hierover door de gemeente geïnformeerd na de jaarwisseling.