WORMERLAND - Het college van Wormerland heeft aan de gemeenteraad gevraagd om eerst alle resterende vragen van de gemeenteraad en omwonenden over de plannen rond het project verduurzaming sportlocaties, te beantwoorden. De raad heeft hiermee ingestemd.


Het college van Wormerland wil de tijd en rust nemen om alle openstaande vragen te beantwoorden. Dit betekent dat de besluitvorming door de gemeenteraad over de vergelijking van de verschillende locaties, wordt uitgesteld. Naar verwachting kan de gemeenteraad na de jaarwisseling alsnog een weloverwogen besluit nemen over de locatiekeuze. Hier zal een nieuwe voorronde voor gepland worden.

Verduurzamingsopgave en woningbouwopgave

Rond de locatie voor een nieuwe sportvoorziening komen twee belangrijke opgaven samen: de verduurzamingsopgave en de woonopgave. In 2030 moeten alle sportvoorzieningen energie- en klimaatneutraal zijn. En ook Wormerland moet een bijdrage leveren aan de enorme opgave om meer woningen te bouwen, waaronder sociale huurwoningen. Hoewel Wormerland kansen ziet om deze twee grote opgaven op gebied van duurzaamheid en wonen tegelijk en toekomstbestendig aan te pakken, zijn er op dit moment nog te veel vragen van omwonenden en de gemeenteraad om een besluit te nemen over de verduurzaming van de sportlocaties.

Emotie en vertrouwen

Het college heeft gemerkt dat debatten en gesprekken (ook op sociale media) met betrokkenen, met veel emotie gepaard gaan. Het college wil met alle betrokkenen op basis van vertrouwen het vervolgproces in gaan en de inhoudelijke belangenafweging centraal stellen.

Burgemeester Judith Michel

Ik constateer dat mensen rond dit project tegenover elkaar zijn komen te staan. Het lijkt erop dat niet alleen de inhoud centraal staat, maar ook dat mensen elkaar verwijten maken over het standpunt dat men inneemt. Er is mij veel aan gelegen dat een dergelijk complex besluitvormingsproces, maar ook zeker de fasen van verkenning en planvorming die daaraan voorafgaan, in een sfeer van rust en onderling vertrouwen plaatsvindt. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat alle vragen die er nog zijn, beantwoord worden. Ik ga ervan uit dat de extra tijd die we nemen, hieraan kan bijdragen.

plv project wethouder Verduurzaming sportaccommodaties, Rolf van Wanrooij

De woonopgave is in Nederland enorm. Wormerland is zelfs een van de gemeenten in Nederland, met de langste wachtlijst voor een sociale huurwoning. Daarom hebben wij de Woondeal getekend en hebben ons als gemeente gecommitteerd aan het bouwen van extra woningen. Sociaal en duurzaam. Want ook die andere grote opgave om te verduurzamen en klaar voor de toekomst te zijn, speelt mee. Daarbij moeten we alle belangen die spelen op het gebied van wonen, duurzaamheid, sport en natuur wegen. Ik ben blij dat we extra tijd nemen om alle vragen te beantwoorden, zodat de gemeenteraad een weloverwogen besluit kan nemen over de locatievergelijking.