WORMERLAND - Net als in de rest van Nederland heeft ook gemeente Wormerland te maken met een woningtekort. De gemeente daarom hard aan het realiseren van extra koop- en huurwoningen om aan de woonvraag te voldoen zoals bijvoorbeeld in de Zaandriehoek waar 220 woningen gebouwd gaan worden.


Daarnaast ligt er vanuit het rijk een grote opgave bij gemeenten om Oekraïense vluchtelingen, statushouders en spoedzoekers te huisvesten. Voor deze drie doelgroepen onderzoekt de gemeente Wormerland momenteel de mogelijkheden voor het plaatsen van woonunits op de voormalige stortplaats aan de Poelweg, die inmiddels is gesaneerd. Op 23 augustus 2022 heeft Wormerland aan de provincie om toestemming gevraagd om de tijdelijke mobiele woonunits te mogen plaatsen op de locatie voor een periode van maximaal 10 jaar.

Provinciale toestemming

Voor de locatie is provinciale toestemming nodig omdat het ligt in het Wormer- en Jisperveld. Dit gebied heeft de status Bijzonder Provinciaal Landschap waardoor de provincie een formele ontheffing moet verlenen voordat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in dit veenweidegebied mogelijk kunnen worden gemaakt. De verwachting is dat de provincie in september met een reactie zal komen. Nadat de provincie een besluit heeft genomen, zal de gemeente de ruimtelijke procedure tot vergunningverlening in gang zetten om de ontwikkeling mogelijk te maken. In het kader van deze ruimtelijke procedure zal een uitgebreid informatietraject worden gestart en zal ook de mogelijkheid worden geboden aan inwoners om te participeren.

Te huisvesten doelgroepen

De oorlog in Oekraïne heeft gevolgen voor Nederlandse gemeenten. Zo heeft ook de gemeente Wormerland een opdracht vanuit het rijk en dus de verantwoordelijk om deze Oekraïense vluchtelingen te huisvesten. Een tweede doelgroep betreft de mensen met een verblijfsvergunning. Zij hebben de asielprocedure doorlopen en mogen in Nederland blijven (vergunninghouders) maar leven op dit moment nog in de overvolle asielopvangcentra. Het rijk heeft alle gemeenten de opdracht te geven bij te dragen aan het versneld huisvesten van in totaal 7.500 statushouders. Ook Wormerland zal daar haar aandeel in moeten nemen. Ook is er in onze gemeente een groep spoedzoekers. Het gaat hier om mensen die met spoed een woning nodig hebben. En ook daar is gemeente Wormerland momenteel een oplossing voor aan het zoeken.

Tijdelijke woonunits

In de regio Zaanstreek-Waterland is de afspraak gemaakt dat de rijksopgave tot huisvesting van Oekraïense vluchtelingen en statushouders evenredig over de gemeenten wordt verdeeld. Dat betekent dat elke gemeente een verantwoordelijkheid heeft om huisvesting te regelen. Daarom heeft de regio Zaanstreek-Waterland in april 2022 ruim 300 woonunits besteld om extra huisvestingsplekken te realiseren. Deze woonunits worden tijdelijk geplaatst in iedere gemeente in de regio voor een periode van maximaal 10 jaar. Vanaf eind van het jaar 2022 zullen de units worden geleverd. Hierbij heeft het dus de voorkeur voor gemeente Wormerland om deze aan de Poelweg te plaatsen.