WORMER/JISP - Zie je ergens de komende weken mensen kruipen of lopen op allerlei plekken in het Wormer- en Jisperveld? Geen alarm, het zijn onderzoekers. Natuurmonumenten laat dit voorjaar samen met de provincie en Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water Land & Dijken vogels en vegetatie onderzoeken.

Eén onderzoek is gericht op de weidevogels en moerasvogels in het gebied. Onderzoekers van SOVON karteren de broedvogels en doen een alarmtelling bij grutto’s en tureluurs. Door het noteren van de aanwezigheid en gedrag van broedparen kunnen de territoria van broedvogels op kaart gezet worden. Een alarmtelling houdt in dat er wordt geteld hoeveel vogelouders er alarmeren wanneer er door het veld wordt gelopen. Ook de rietvogels worden gekarteerd. Rietzanger en roerdomp zijn extra belangrijk omdat deze worden genoemd als doelstelling binnen het Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld.

Daarnaast wordt een vegetatiekartering gedaan in alle soorten moeras: veenmosrietland, moeras, rietland en moerasbos. Ook de plantensoorten die indicatief zijn voor brakke omstandigheden in de Schaalsmeerpolder worden genoteerd. Minstens zo belangrijk is dat de onderzoekers ook noteren waar ze invasieve soorten zoals Japanse duizendknoop, appelbes en cranberry tegen komen. Door goed in beeld te hebben wat waar groeit, kan het beheer dat nodig is per perceel bepaald worden.

Behoud en herstel weidevogelpopulatie
Het gebied is van oudsher belangrijk voor weidevogels door aanwezigheid van natte graslanden en extensieve landbouw. De afgelopen decennia neemt landelijk het aantal weidevogels af door intensivering van de landbouw, dichtgroeien van het landschap, ontwatering en toename van predatoren. Deze afname heeft ook plaats gevonden in het Wormer- en Jisperveld, maar ten opzichte van de omgeving zijn hier nog relatief hoge dichtheden weidevogels te vinden. Het is één van de gebieden in Noord-Holland die als brongebied kan fungeren van het behoud en toekomstig herstel van de weidevogelpopulatie. Dat is de belangrijkste reden dat Natuurmonumenten, de provincie en Water Land en Dijken ervoor kiezen om in een groot deel van het gebied de omstandigheden te optimaliseren voor weidevogels.

Zelf het gebied in?
Het wandelrondje Schaalsmeerpolder is ook in het broedseizoen open. Hou de hond kort aan de lijn en blijf op de dijk. Dan hebben de vogels hun rust in de weilanden en op het water.

Per kano of boot het gebied in kan ook. De gemeente heeft onlangs de kanokaart vernieuwd, die is te vinden op https://www.zaans.nl/wormerland en af te halen op het gemeentehuis en de VVV. Hou je met de boot aan de maximale vaarsnelheid. Dan blijven de in het riet aanwezige nestjes intact en wordt oeverafkalving door golfslag voorkomen.